• Po izradi i usaglašavanju rešenja sa investitorom, naši project manager-i preuzimaju kompletnu brigu o realizaciji projekta.

  • Vrši se usaglašavanje idejnog projekta sa stvarnim stanjem na objektu, prave se sinhron planovi svih instalacija i definišu kritična mesta ukrštanja instalacija.

  • Izrađuju se i redovno ažuriraju dinamički planovi izvođenja radova.

  • Vrši se provera karakteristika kompletne opreme pre poručivanja iste i prati da dinamika isporuke ne ugrozi dinamiku gradilišta.

  • Koordinira se rad podizvođača za razne tipove Instalacija.

  • Po završetku radova vrši se puštanje opreme u pogon, podešavanje parametara sistema na projektovane i izrada centralnog sistema za nadzor i upravljanje.

  • Na kraju se vrši obuka korisnika za rukovanje i održavanje sistema i predaju odgovarajuća uputstva.

  • Servisna ekipa je na raspolaganju korisniku u garantnom i vangarantnom roku.